عید غدیر مبارک

بنام خدا

طواف کعبه نمودند و رمی و قربانی

به همرهی رسول خدای سبحانی

زمان حج به سر آمد تمام شد اعمال

روان شدند به سوی دیار و اهل و عیال

رسید چون که پیمبر به آبگیر غدیر

رسید امر ،پیمبر دمی نما تاخیر

به گوش خلق رسان این زمان امانت را

اگر چنین نکنی کاستی رسالت را

خداست یار تو دارد مصونت از اغیار

بداد امر توقّف رسول بر حضّار

نمود امر جلو دارها عقب آیند

نمود صبر که جا مانده ها به صف آیند

بپای منبری از بهر حضرتش کردند

سکوت بهر شنود رسالتش کردند

برفت بر سر منبر ستود یزدان را

بخواند در بر خود یکّه تاز میدان را

بگفت مردم من ،حق بداده فرمانم

ز بعد خویش علی را وصی خود خوانم

هر آن کسی که مرا بهر خود ولی داند

بباید اینکه علی را ولی خود داند

خداست یار کسانی که یاراو باشند

و دشمن است بر آنها که خصم او باشند

رسید پیک حق آورد آیه ای اینسان

که گشت دین شما کامل از سوی یزدان

تمام  نعمت من گشت بر شما امروز

رضا شدیم بر اسلام ،دینتان امروز

/ 0 نظر / 4 بازدید