میم- حا- میم- دال می آید

میم- حا- میم- دال می آید                   یار صاحب جمال می آید
شب ظلم و ستم سحر گردد                       دولت اعتدال می آید
دولتش چون که مستقر گردد               علم ودین را کمال می آید
می شود عدل بر جهان حاکم                 ظالمین را زوال می آید
گفت یاری که انتظار بس است           هجر را کی وصال می آید
هاتفی گفت گر تو پاک شوی            چون بگویی (تعال) می آید

/ 0 نظر / 23 بازدید