فرعون مصر، نیل ،مهیّای غرق تست

فرعون مصر، نیل ،مهیّای غرق تست

تا فرصت است از در ایمان فرار کن

کردی تو اشتباه شدی یار صهیونیزم

هر چند دیر گشته ولی اعتذار کن

همراه خصم غزه نمودی تو در حصار

محصور خشم خلق ،تو فک حصار کن

تسلیم شو به خلق بده تن به دادگاه

حکمش قبول کرده به آن افتخار کن

/ 1 نظر / 5 بازدید
مداد

صدای قدم هایش را می شنوم . آمدنش نزدیک است، اگر خدا بخواهد .