سلام ما به کفن پوش های ظلم ستیز

سلام ما به خمینی به دین و ایمانش

سلام ما به محبّان دل پریشانش

سلام ما به ورامین به نیمه ی خرداد

سلام ما به دلیران مرد میدانش

سلام ما به کفن پوش های ظلم ستیز

سلام ما به شهیدان راه تهرانش

و ماند خون شهیدان چو چشمه ای جوشان

شکست کاخ ستم را ز موج و طوفانش

/ 0 نظر / 27 بازدید