فجر ما شد نور باران با امید

مستقر شد در مدارش چون امید

فجر ما شد نور باران با امید

شد مزیّن آسمانها با امید

دشمن ایران زمین شد نا امید

ملّت ایران به راه کسب علم

میرود هر جا که باشد با امید

نیست ما را ترسی از تحریم ها

داده این تحریم ها ما را امید

در مسیر صلح ما مصلح تریم

مهدی ما (عج) می دهد ما را امید

ای خوش آن روزی که او سازد ظهور

تا جهان گردد گلستان با امید

/ 1 نظر / 5 بازدید
پیدا

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟ بی پناهم؛ خسته ام؛تنها ؛ بدادم میرسی؟ گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم ضامن چشمان آهوها! بدادم میرسی؟ من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام هشتمین دردانه زهرا بدادم میرسی؟