درخت آب

                          
کاش میشد درختی بکاریم                       کز هوا آب تامین نماید
میوه اش کوزه های پر از آب                  تشنه را کام شیرین نماید
ریشه اش آب بخشد زمین را                   تا زمین سبز و سیراب گردد
چشمه از ریشه هایش بجوشد                  جمعشان رود پر آب گردد
زنده رودی که مردست امروز                باز زاینده گردد از این آب
در صفا یزدی و اصفهانی                    بهره بردار باشند وسیراب
/ 1 نظر / 3 بازدید