زمان ظهور

زمان ظهور

مولای من بیا که زمان ظهور شد

هنگام سرنگونی حکّام زور شد

الله اکبر است به لب های معترض

تونس به دست ملّتش از ظلم دور شد

از اتّحاد مردم مصری علیه ظلم

فرعون مصر خلع ز تخت غرور شد

لیبی ز خشم خلق چو میدان جنگ شد

سرهنگ بر بقا متوسّل به زور شد

کشتار خلق تیشه ی بر ریشه ی خود است

نابود گشت هر که ز ملّت به دور شد

بحرین بحر خون شد و شد منقلب یمن

آل سعود حامی سلطان زور شد

از لرزش زمین و سونامی بعد از آن

ژاپن به زیر آب رفت و دور از سرور شد

مولای من بیا که زمین را کنی تو رام

زیرا به لرزه از ستم اهل زور شد

زینسان که پر شدست ز جور و ستم کنون

بینیم عدل و داد به حدّ وفور شد

ای خوش به گاه عید دهد هاتفی ندا

منجی ظهور کرد، زمان سرور شد

/ 0 نظر / 5 بازدید