شصت سال

بنام خدا

شصت سال است فلسطین شده اشغال به زور

شصت سال است فلسطینیست ازخانه به دور

شصت سال است جهانی شده گنگ و کر وکور

سازمان ملل از ترس شده تابع زور

شصت سال است که موسی دل پر خون دارد

غصه از فرقه ی افراطی صهیون دارد

شصت سال است که عیسی دل خونین دارد

ناله زین فرقه ی بی منطق وآیین دارد

شصت سال است محمّد به زمین می نگرد

که چه بر امّتش از تفرقه ها می گذرد

اهل هفتاد و دو ملت شده با هم در جنگ

دشمن از تفرقه پیروز شده در هر جنگ

ترک این تفرقه ها باید با حبل الله

همه باید صف واحد شده در حزب الله

راه پیروزی ما هست جهاد فی الله

شاهد ماست بر این فتح کنون حزب الله

عاقبت  می شود آزاد فلسطین آری

میشود خاک فلسطین ز اجانب عاری

گرچه در پیش بود راه بسی دشواری

دفع این این فتنه یقین است میسّر آری

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
محسن

هرچند مانده‌ تنها، اينك‌ برادر سنگ‌ . خشمي‌ دوباره‌ دارد، دست‌ تناور سنگ تا چشم‌ بد نيفتد بر شاخه‌هاي‌ زيتون . بگذار ديگران‌ را، ماييم‌ ياور سنگ خالي‌ مباش‌ از زخم‌، اي‌ وحشت‌ حرامي‌! . در دست‌ عشق‌ تا هست‌ فرمان‌ خنجر سنگ خوش‌ باد حال‌ پرواز، اي‌ بال‌ها! اگر هست . بر دامن‌ فلاخن‌، جاي‌ كبوتر سنگ خشمي‌ قويتر از سنگ‌ هرگز مباد! هرگز . تا شانه‌هاي‌ زخمي‌ هستند سنگر سنگ