/ 3 نظر / 3 بازدید
اقبال

سلام.عالی بود. ولی من این آتش راخیلی دوست دارم!آتشی راکه حافظ توصیف میکنه: آتش رخسارگل خرمن بلبل بسوخت چهره خندان شمع آفت پروانه شد وآتش دیگری که دیگران باید سر آن ورجند کی؟ وکجا؟ حافظ میگه: بگشای تربتم رابعدازوفات وبنگر کزآتش درونم دودازکفن برآید

واحد

پــرواز کن پـــرواز کن ، پــرواز را آغــاز کن من زیر بالت می دوم،بر اوج من پرواز کن ....ادامه اش را شاید سال بعد بنویسم! یا علی!