شعب ابیطالب = غزّه

چون شعب ابیطالب امروز بود غزّه

پیروز شود اسلام زین نقطه به دشمنها

نه قوت و غذا اینجاست نه برق نه دارویی

ای شیخ عرب تا کی لبخند به دشمنها

مانند حسین(ع) اینجا هیهات* به لب دارند

آماده ی پیکارند با جمله ی دشمنها

پیروزیشان حتمی است با یاری حق آری

هر چند بود قدرت در جبهه ی دشمنها

پیر و زن و کودک نیز آماده ی پیکارند

باشد همه جا سنگرهم خانه و گلشن ها

با خصم بگو آید با پای خودش در بند

سجّیل و ابابیل است این سنگ و فلاخن ها

پیروزی درلبنان تکرارشود اینجا

پیروزی حزب الله حتمی ست به دشمنها

* هیهات منا الذّله

/ 2 نظر / 10 بازدید
رشید داودی

رزق سال از برکت وجودِ شما دَم گرفته ایم اذن عزا و روضه و ماتم گرفته ایم ما دخل و خرج و رزقِ تمامی سال را از گریه های ماه محرم گرفته ایم ما را زآفتاب قیامت هراس نیست تا سر به زیر سایه ی پرچم گرفته ایم ما مرده را به ذکر شما زنده می کنیم این معجزه ز سوره ی مریم گرفته ایم اقرار میکنم که ز دربار فیضتان بی عرضه بوده ایم، اگر کم گرفته ایم این روزها که روضه خون و عطش به پاست مثل هوایِ ابری عالم،گرفته ایم ■ راه ورود عمه ی سادات بوده است سقف ورود هیئت اگرخَم گرفته ایم...