درخت دوستی:جواب به تبریک نوروزی اوباما

درخت دشمنی کاو مانده از اعصار، اوباما

تناور کرده ای آنرا تو با رفتار ، اوباما

اگر داری تو قصد کندنش از بیخ و بن باید

کنی تغییر در گفتار و در کردار  ، اوباما

تو می دانی که از بمب اتم ما نیز بیزاریم

و باشد رهبری را نیز ، این پندار ،  اوباما

اگر داری تو قصد صلح ، کن اصلاح دیدت را

بشو آماده بهر لحظه ی دیدار  ، اوباما

مباش اینقدر یار غاصبان قدس در دنیا

مکن حق فلسطین را چنین انکار ،  اوباما

درخت دوستی بنشان و آن را آبیاری کن

تو ما را یار خواهی دید در این کار ،  اوباما

تشکر می کنیم از عرض تبریکت و می گوییم

چه خوش از شعر حافظ  گشته ای سرشار، اوباما

/ 0 نظر / 22 بازدید