تبریک سال نو

نو میشود زمانه و ما کهنه میشویم

از کهنگی چه باک اگر دل جوان بود

بود این جهان و از من وما هیچ اثر نبود

ما میرویم وباز به پا این جهان بود

جز یادگار هیچ نماند ز آدمی

فرخنده آنکه نیکی او جاودان بود

ما را دعا به لحظه تحویل سال نو

تعجیل در ظهور تو صاحب زمان بود

/ 1 نظر / 4 بازدید
محسن فولادي اردكاني

بــاز مـــی آیــــد بــــهـــار دلـنشین بــاز بــلـبــل مــی شــود با گل قرین بــاز صـــحــرا پـر شقایق می شود بــاز روشــن قــلب عـاشق می شود فــصــل ســـرد از هــیــبت باد بـهار مــی کــنـــد از پــیـش روی او فـرار ســفــره هــا بــا هـفت سین آراسته بــا گـــل مـــهـــر و صــفـــا پیراسته بــر ســر سفره جـوان و خُرد و پیر ســبزه و آئــیــنـه و مــاهـی و سـیر سـیـب و سـنـبـل در کـنـار یــاسـمـن عطربــیــد مـِشک چــون مُشک خُتَن سرکه و سنجد، سماق و شمع و گل عـــیـــد آمــد بـــا دف و ســاز و دُهُل ســال نــوتـحـویل و سال کهنه رفـت هــم دل مــا تـازه شد هم شال و رخت یــا مــُقــلّب،قــلب مـــارا شـــاد کــن یـــا مـــُدبّـــر خـــانــــه را آبـــاد کـــن یـــا مـــُحـــول ،اَحســــنُ الــّحالم نما از بـــدیـــهــــا فـــارغُ الـــبـــالــم نـما ایـــن دل «جـــاویــد» را پـاک از ریـا کُــن خــــدا ،ای قـــادر بـــی مــنـتــها