فلسطين و جام جهانی

بنا م خدا 

چشم دنیا به توپ خیره اندرزمین

                                                       درفلسطین زتوپ ،خانه گردد زمین

در زمین چمن ، توپ گل می شود.

                                                       در فلسطین زتوپ ، گل به گل می شود

در زمین چمن،چهره ها شاد شاد

                                                       بهرتشویق تیم جمله در شور و داد

درفلسطین زتوپ خانمانی به باد

                                                       رفته و می زنند بهر امداد ،داد

گوش دنیا پر است چون زبانگ نشاط

                                                       بانگ امدادشان،گم شود در نشاط

چون به پایان رسد این تب فوتبال

                                                      غزّه و دولتش،گرچه شد پایما ل

همچو ققنوس باز سر بر آرد ز دود

                                                      سنگ وصبر و جهاد،رمز این کار بود

http://www.palestine-persian.info/poem/gods1.htmlمرداد ۱۳۸۵

/ 0 نظر / 7 بازدید