در سوگ شهدای ناوگان آزادی

شیران در قفس را در انتظار مرگند

صهیونیان غاصب،روباه درکمینند

بستند راه امداد دریا،هوا، زمینی

غارت کنندچون دزد هر توشه ای ببینند

آزادگیست این بار مقتول تیغ صهیون

آزادگان دنیا از پا نمی نشینند

دریا به رنگ خون شد از خون این شهیدان

صهیونیان بدانند امواج در کمینند

خون حسین مظلوم ،کاخ یزید برکند

صهیونیان غاصب،رنگ بقا نبینند

موسی خجل از اینکار،عیسی دلش پرازخون

یعقوب با محمد زین ماجرا حزینند

ای یادگار احمد ،بنما ظهور کز تو

ظلم وستم سرآید،صلح و صفا ببینند

/ 1 نظر / 5 بازدید
سعید

شعر استاد قزوه را هم بخوانید www.ghazveh.blogfa.com