این برادرکشی چه ننگین است

کاش مالک رسیده بود به مصر

تاحکومت به مرسی  آموزد

احترام به رای مردم را

هم به سرهنگ سیسی آموزد

حیف و صد حیف کشته شد مالک

مصر در حسرت قدومش ماند

شد جدا از حکومت حیدر

تا کنون فتنه های شومش ماند

مردم مصر متحد بشوید

این برادرکشی چه ننگین است

سود را دشمن شما برده است

او که خود غاصب فلسطین است

مصر را او ضعیف می خواهد

مثل سوریه ، همچنان لبنان

ای دریغا که یار او شده اند

عده ای بر لبانشان قرآن

/ 0 نظر / 23 بازدید