پیام آیلان کردی

  

در خانه ماندن جنگ کردن با شهامت

بر دشمنان پیروز گشتن یا شهادت

بهتر بود تا سوی دشمن رو نمودن

در کمپ دشمن زندگانی با حقارت.

******

پدر جانم به کوبانی شود کوباند دشمن را

فرار از شهر کوبانی چنینش عاقبت باشد

به جایی می روی کانجا بود آبشخور دشمن

اگر سالم رسی آنجا حقارت حاصلت باشد.

******

یارب این دریای موّاجت چنین قاتل مباد

پیکر بی جان کودک هاش بر ساحل مباد

کرد کوبانی دلاور مرد میدان نبرد

بعد از این بر دشمنش امّید بی حاصل مباد.

/ 0 نظر / 41 بازدید