غنی سازی

غنی سازی

به آرايبالايايرانزمين بهعزمدليراناينسرزمين

به خونشهيداناينمرزوبوم  كه بستندره را برآن خصمشوم

به خون دلما درانشهيد بهداغ دلهمسرانشهيد

به اشكشبانگاهفرزندشان كه جزعكس،ناديده،زيشان،نشان

به صبرپدر ها بهسوگ پسر به اشكپسر ها بهسوگ پدر

به رستمبه آرش بهفهميدهها به همتبهچمران،خدا ديدهها

به نامحسين وابوالفضلاو بنامعلي هم برآن عدل او

به نام محمد(ص( رسول خدا كه كردندامروز بروي جفا

به زهرايمظلومه وضرب در بهمهدي بر آن قائم منتظر

به قرآن به يزدان به ايمان قسم به مهد دليران ايران قسم

غني سازي از كف نخواهيم داد كه تا دق كند بوش ام الفساد

هيهات من ا لذلّهمحرم ۱۳۸۴

*******************

/ 0 نظر / 5 بازدید