یار دور از نظر (دعای سال نو)

خدایا چنان کن که در سال اسب
جهان رام و آرام گردد چو اسب
بیاید ز ره یار دور از نظر
جهان را کند پاک از جنگ و غصب
و حکام ظالم کند سرنگون
و بر جایشان عدل و انصاف نصب
به دنیا ببخشد ز ایمان نشاط
فزاید به آبادی و کار وکسب
چو پروانه دورش ز هر قوم جمع
پیتر ،موشه،احسان و آذرگشسب
.....
...
عید بر همه دوستان مبارک
/ 0 نظر / 22 بازدید