آن جام می تهی شد و بشکسته آن سبو

همّت نموده است که تا مستقل شود

در این  طریق نیک  سرافراز بوده است

سال گذشته  سوخت ،طلب کرده از  جهان

پاسخ خلاف وعده آژانس بوده است

تامین سوخت خواست ملّت ز دولت است

اعلان آن ز مجلس و الزام بوده است

همّت ،تلاش ،سوخت به ملّت عطا نمود

تحصیل سوخت معجز ایثار بوده است

اینک دگر نیاز  به ایشان نمی برد

سعی و تلاش چاره این کاربوده است

یک چند چوب غفلت  حکّام خورده است

قتل امیر حیله  اغیار بوده است

حیف از امیر  او که به کاشان شهید شد

بیزار از  اطاعت  اغیار بوده  است

قربان  همّتش که به علم اهتمام داشت

در راه کسب صنعت و  ایجاد بوده است

مشروطه چون به همّت مردم  به  پای گشت

راهی به سوی عدل و مساوات بوده  است

سرها به دار شد پی آزادگی و داد

شیخ شهید شاهد این کار بوده است

لبها بدوختند و ستم ها  نموده اند

قدرت به دست نوکر اغیار بوده است

ملّت به پای گشت و به اسلام روی  کرد

حذف رژیم سلطه از این راه بوده است

می خواست  غرب ملّت  ما  را  دهد شکست

تحریم  و جنگ حربه این کار بوده است

آن جام می تهی شد و بشکسته آن سبو

پاسخ ز  ما به خصم جهان خوار بوده است

سرشار صلح باد و صفا  سرزمین ما

ورد دعای  مردم  هشیار بوده است

تعجیل  در ظهور  تو یا صاجب  الزمان

هرصبح وشام بر لب ابرار بوده است

مقصودملّت است سر  بیت های فوق

دراین مسیر یار  و مددکار بوده است

 

  (توشیح:  انرژی هسته ای حق مسلّم ماست) 

/ 0 نظر / 9 بازدید