روز تاسیس سپاهست،مبارک باشد

روز تاسیس سپاهست،مبارک باشد

اقتدارش همه جا ،هست،مبارک باشد

هست کشور ز سپاهست ،بود قول امام

یادگاری ز امام است،مبارک باشد

مرزها امن بود از مدد همّتشان

خاک و دریا و هوا هست،مبارک باشد

چون رسد مهدی موعود(عج)یقین در آن روز

روز نوروز سپاهست،مبارک باشد

ارتشی نیز سرافراز و دلیر است و غیور

در رکابش چو سپاهست،مبارک باشد

اقتدار وطن از وحدت آحاد وطن

برقرار است و مدامست،مبارک باشد

/ 0 نظر / 10 بازدید