خدا یکیست ،محمّد یکیست،قبله یکیست

                                 بنام خدا

 

برادران مسلمان دمی درنگ کنید

دمی در نگ نمایید و ترک جنگ کنید

خدا یکیست ،محمّد یکیست،قبله یکیست

دمی درنگ نمایید و ترک رنگ کنید

اسیر فتنه صهیون بلاد اسلام است

ازاین بلاد شما ،پاک رنگ ننگ کنید

به دست خویش برادرکشی روا،هرگز

چرا که شاد دل فرقه فرنگ کنید

ز هر طرف که شود کشته، سود امریکاست

ز ترک تفرقه ها فتنه اش به سنگ کنید

به ریسمان خدا دست خویشتن گیرید

علیه دشمن واحد قیام و جنگ کنید

زمان فتح، قریب است، همچو حزب الله

                           اگر تمام قوا را به کار جنگ کنید

/ 0 نظر / 7 بازدید