پدر و مادرم فداتان باد

شکر ایزد که باز در مرداد
فتحِ دیگر، خدا به لبنان داد

بعد فتح سی و سه روزه ی قبل 
گشت عرسال از بدان آزاد

شده از اقتدار حزب الله 
دشمنان ناامید و یاران شاد

و حسن در ثنای ایشان گفت:
پدر و مادرم فداتان باد

/ 0 نظر / 55 بازدید