تبریک روز صنعت دفاعی

فرمان خداست با اَعِدّوا
تحصیل صلابتِ دفاعی
گردان وزارت دفاعند
مسئول حمایت دفاعی
روزِ سی و یک ز ماه ِ مرداد
منسوب به صنعتِ دفاعی
تبریک،دلاوران فعّال
در عرصه ی قدر تِ دفاعی
از کار شما وطن مصون است
از خصم ز هیبتِ دفاعی
گر خصم به ما کند تعرّض
بندد ره او خط دفاعی
وانگاه چنان بر او بتازیم
 بی دادن فرصت دفاعی
مائیم و توکّلِ علی الله
در حصن نجابت دفاعی


/ 0 نظر / 41 بازدید