اي بوش بيا به حرف من ده گوش

                             بنام خدا  

اي بوش بيا به حرف من ده گوش
ازياوه ببند لب نشين خاموش
ما باني صحبت تمدنها
نام تروريست كي سزد مارا
ما از تروريست سخت بيزاريم
ما داغ دوصد ترور به جان داريم
هفتادودوتن زحزب جمهوري
با با هنرورئيس جمهوري
بگرفت ترورزما به نا مردي
آن روز براي ماچه مي كردي
دادي  توپناه جمله آنها را
تا ضربه زنند بار ديگرمارا
ما حامي ملت فلسطينيم
ما دشمنِ دشمنِ فلسطينيم
توسخت اسير دست شاروني
تومجري طرح هاي صهيوني
برگو تروريست تر ز شارون كيست
ازاوتروريست تر به گردون نيست
اوقاتل ملت فلسطين است
ما ضد وئيم جرم ما اين است
گفتي سرحمله به ما داري
بسم ا... اگركه مدعا داري
اين ملك خداي خويش رادارد
كزهر دد و دشمنش امان دارد
اين خانه هزار پاسبان دارد
قدري علني بسي نهان دارد
ديدي به طبس توجلوه اي زآنرا
ديدي به طبس تو خشم يزدان را
طوفان سپر بلاي ايران شد
وآن توطئه دفن دربيابان شد
اين خاك كنام شيرمردان است
كفتار زبون فراري از آن است
هركودك ما حسين فهميده است
درس شرف از حسين ، فهميده است
درتفرقه ما چو پنج انگشتيم
اما به دهان دشمنان چون مشتيم

 این شعر مربوط به زمانی است که بوش برای اولین بار احتمال حمله به ایرآن را مطرح کرد، امیدوارم همانگونه که شارون آرزوی شکست انقلاب اسلامی را به گور برد بوش نیز چنین شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید