زمان ظفر

زمان ظفر1

المنّه لله که زمان ظفر آمد                                با همّت مردان خدا جنگ سر آمد

آن لشکر مغرور ستمکاره صهیون                    مقهور سپاهی همه اهل خطر آمد

گفتم به²حسن² کین همه اعجاز کجا بود             فرمود ز تمرین و دعای سحر آمد

گفتم که فلسطین چه شود ،گفت قریب است ،        کز همّت یاران شب تارش سحر آمد

  

۱٢ شهریور 1385

زمان ظفر2

المنه لله که زمان ظفر آمد                                            با همّت مردان خدا جنگ سر آمد

آن غاصب کودک کش خونخواره ی مغرور                      مغلوب سپاهی همه اهل خطر آمد

بس بمب فرو ریخت به باریکه ی غزه                            در پاسخ او موشک از غزه بر آمد

وآن گنبد پولاد یشان باز شد اثبات                                در دفع بلا از سرشان بی اثر آمد

چون موش به سوراخ خزیدند ز وحشت                          گویا ملک الموت عیان در نظر آمد

دنیا به خروش آمد بر ضد جنایاتش                               فریاد جهان ضد ستم ،کارگر آمد

از خون شهیدان به خون خفته ی غزه                          بر خانه ی پوشالی دشمن شرر آمدد

مجبور به تسلیم شد این دیو ستم کار                              چون دید که موجودیتش در خطر آمد

از حصر بشد کاسته، دریا شده آزاد                              در شامِ فلسطین اثری از سحر آمد

امید که با صلح فراگیر ببینیم                                     قدس از کف این غاصب خونخوار در آمد

  6    شهریور

/ 0 نظر / 29 بازدید