هفته وحدت است توبه نما

وحشی وهابی :ایرانی ها را می خوریم. شبکه خبر

گفت وحشی که می خورد ما را

گر توانی بیا بخور مفتی

گر بیفتی به دست مردم فارس

بردهانت زنیم یک چُفتی*

که دگر زان صدا برون ناید

چون سخن های ناروا گفتی

هفته وحدت است توبه نما

قبل از آنی که از دو پا افتی

گر بمیری تو با چنین افکار

وارد نار می شوی مفتی

چُفت:* درگویش اردکانی به معنای قفل می باشد و درست آن چِفت می باشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید