چو خوش به حکم (اعدوا لهم) عمل کردید(به مناسبت روز صنعت دفاعی)

مدافعان وطن چشمشان به کار شماست

واقتدار وطن اوج افتخار شماست

و در دفاع مقدس شما نشان دادید

نثار حفظ وطن جان و مال و ثار شماست

فضا و عرصه دریا و مرزهای وطن

امان ز فتنه ی اغیار بد تبار شماست

خلیج فارس بود ایمن از کروز شما

که سطح و ساحل و عمقش در اختیار شماست

به اعتبار جماران که ناو ایرانیست

به آبهای جهان مهر اعتبار شماست

به نام صاعقه جنگنده ساختید کز آن

به گاه رزم یقین خصم دون شکار شماست

فضا مسخرتان گشت با سفیر امید

مدارهای فضا نیز وامدار شماست

ز تیربار شما راه دشمنان بسته است

کویر عرصه ی جولان ذوالفقار شماست

چو خوش به حکم (اعدوا لهم) عمل کردید

هراس در دل دشمن از این شعار شماست

به رغم این همه تحریم خود کفا شده اید

دعای ملت ایران زمین نثار شماست

/ 0 نظر / 26 بازدید