کاش عباس علی را بود اذن بر جهاد

کاش عباس علی را بود اذن بر جهاد
او که از تیغ زبانش خصم خوار و الکن است
زان که تیغ او نشد آزاد در امر جهاد
این زمان این داعشی در نینوا در برزن است
این زمان عباس را دادند اذن بر جهاد
همره قاسم به کار تارومار دشمن است
می شود شام و عراق از خصم خالی عن قریب
چون سلیمانی به کار دفع این اهریمن است
(به اقتباس از شعر
عابسی وجلوه ی عباس داری درمصاف از جناب انصاری نژاد)

/ 0 نظر / 33 بازدید