ما ز فردوی* مان نمی گذریم)اصلاحیه 1388)

گر بهشت برین به ما بخشند

 ما ز فردوی* مان نمی گذریم

 اهل گفتار و منطق وعقلیم

 لیک از حق مان نمی گذریم

 ما ز بمب اتم بری هستیم

 از انرژی آن نمی گذریم

 سوخت را ساختیم در تحریم

 ما ز انبارشان نمی گذریم

 گرجهنّم کنند ایران را

 ساده از دشمنان نمی گذریم

 همچو ققنوس باز برخیزیم

 تا نگیریمشان نمی گذریم

 جای امنی برای دشمن نیست

 نیست جایی کز آن نمی گذریم

 هرکجایش منافعی باشد

 بی خسارت ازآن نمی گذریم

 منتظر بر ظهور مولائیم

 بر در این و آن نمی گذریم

 
*(فردو ، برگرفته از کلمه فردوس به معنی بهشت است.)

/ 0 نظر / 27 بازدید