کشور ایران تو را سراست رضا جان

کشور ایران تو را سراست رضا جان

هادی آنی به راه راست رضا جان

صلح وصفا ،عدل و داد تا به ابد باد

جاری و بر پا بدون کاست رضا جان

از همه ادیان به آستان  تو آیند

محور این وحدت از شماست رضا جان

عده ای از جهل گم نموده ره راست

هادیشانی به راه راست رضا جان

گر به تظّلم به بارگاه تو آیند

یاورشانی به دادخواست رضاجان

گر تو عنایت کنی شفا بپذیرد

درد مریضی که بی دواست رضاجان

منتظران ظهور سوی  تو آیند

شافعشان گر شوی سزاست رضا جان

همرهشان از خدا بخواه فرج را

حاجت جمعی ز حق رواست رضاجان

ضامن آهو شدی رهاندیش از بند

ضامن من هم شوی رواست رضاجان

تا برهم با عنایت تو ز ابلیس

همّت او بر شکار ماست رضا جان

دل خوش از آنم که روز حشر بگویند

بنده ی ما زائرالرضاست رضاجان

/ 1 نظر / 3 بازدید
مداد

اسلام علیک یا امام رضا. به روزم سری بزنید.