محال است سر را فرود آوریم

غیور و شجاعید و دین باورید

امین ره ملت و رهبرید

همه سعیتان هست احقاق حق

به تثبیت آن شیرِ در سنگرید

خدا یارتان باد در کارها

در این راه چون رستم و حیدرید

غنی سازی از کف نخواهیم داد

چو ملت تمامی بر این باورید

ولی از غنایش بکاهید تا

وطن را ز تحریم ها در برید

اگر خصم خواهد زیادت از این

پیامی از ایران به ایشان برید

"اگر سربه سر تن به کشتن دهیم"

محال است سر را فرود آوریم

 

 

 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤