جان کری کرکری نخوان از دور

جان کری کرکری نخوان از دور

ما نترسیم از تو ای مزدور

ما ز بمب اتم بری هستیم

از انرژی آن ولی مسرور

اهل صلحیم و منطق و گفتار

لیک سدیم در مقابل زور

گر شما را بود سر پیکار

یاد آر از طبس تو ای منفور

ما مهیای دفنتان هستیم

در طبس بهرتان مهیا گور

کوسه های خلیج فارس یه صف

لقمه ی چربتان کنند به سور

خانه ی عنکبوتی صهیون

می شود بهر ساکنانش گور

جان کری صلح بهتر از جنگ است

باد جنگ از تمام دنیا دور

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢