نامش سفارت است و محل خیانت است

با اهتمام ملت و عزم امام خویش

ملت گرفت از کف دونان زمام خویش

شاه از وطن گریخت ، به دامان غرب رفت

شاید چو قبل باز بیابد دوام خویش

دشمن خیال داشت که چون دوره های قبل

سازد دو باره عرصه ی قدرت بنام خویش


پامال، خون ملت ایران کند به زور

برپا کند دوباره در ایران نظام خویش

مشغول مکر و حیله و در فکر کودتا

بد بر علیه ملت ما در کنام خویش

نامش سفارت است و محل خیانت است

مکشوف شد به ملت ما از امام خویش

تسخیر گشت لانه ی شیطان کنام دیو

ثابت نمود ملت ما اهتمام خویش

افشا نمود توطئه ها را در این مکان

دانش پژوه پیرو خط امام خویش

دشمن ز فکر تو طئه ی داخلی گذشت

می خواست تا نجات دهد نوکران خویش

آمد بسان ابرهه با قدرتی زیاد

طوفان شن نمود به او اقتدار خویش

بشکست اقتدار ورا دست کردگار

شرمنده ، مفتضح شده زین فکر خام خویش

برخورد بالگرد به جت افتضاح بود

آتش بدید ابرهه در قتلگاه خویش

برجا نهاد هیمنه اش را فرار کرد

یابد مگر مسیر دگر بهر کار خویش

صدام را گسیل به ایران نمود بعد

شاید به دست او بکشد انتقام خویش

شیران روز ،عابد وقت سحرگهان

با اقتدار صف زده بهر جهاد خویش

آن کودکی که روح خدا رهبرش بخواند

با جان خویش بسته ره دشمنان خویش

با اهتمام ملت ایران بدید خصم

صدام عنقریب بیفتد به دام خویش

او را رهاند از کف شیران به حیله ای

شمشیر جنگ برد درون نیام خویش

در جنگ سخت ملت ایران نشد ذلیل

بر جنگ نرم ،خصم نمود اهتمام خویش

هشیار باش ملت ایران کزان زمان

دیو است این فرشته و گرگی به رخت میش

باید به اتحاد مددکار هم شویم

کز افتراق ، گرگ دراند هزار میش

یارب رسان تو حضرت صاحب زمان که خلق

بیند جهان ، بهشت و زمان را به کام خویش

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :